Ponuka kotlov KPP 100-300kW

Kotol na spaľovanie biomasy KPP 3Teplovodné kotle typu KPP sú určené najmä na vykurovanie:

 • pre­vád­zok
 • admin­is­tratívnych budov
 • priemy­sel­ných a poľno­hospodárskych objek­tov a
 • na výrobu teplej úžitkovej vody.

Ako palivo kotle využí­vajú bio­masu, najmä slnečni­covú slamu a hobliny, slamu z obil­nín a odpad z čističiek obil­nín.

Kotol je súčasťou auto­mat­ickej linky na spaľo­vanie bio­masy.

.
Kotle KPP vyrába a dodáva Agroslužba Nitra.

Pozrite si prezen­tá­ciu linky s kot­lom KPP3 (kliknutím na obrá­zok spustíte prezen­tá­ciu):

.
Linka na spaľo­vanie bio­masy pozostáva z nasle­du­jích zák­lad­ných častí:

 • kotol na spaľo­vanie bio­masy – zváraný z oceľových kot­lových ple­chov o hrúbke 6 a 8 mm, izolo­vaný min­erál­nou vlnou Isover o hrúbke 100 mm (výkon 100, 200 a 300 kW)
 • ohnisko z oceľových ple­chov so žiaro­betónom a izoláciou
 • predzá­sob­ník paliva s obsa­hom 1,0 m3 alebo 1,2 m3
 • šnekový dopravník s nere­zovou kon­covou časťou na dopravu paliva do kotla ø200mm, ktorý zabezpečuje dopravu paliva do kotla v auto­mat­ickom režime linky tak, že nie je potrebné pri dodávke paliva otvárať dvierka
 • zásob­ník paliva 12m3 s posu­vným dnom na dopravu paliva do šneku
 • šnekový dopravník na dopravu paliva zo zásob­níka12m3 do predzá­sob­níka ø200mm
 • cyk­lón s ventilátorom
 • dymovod ø200-250mm
 • rozvádzač– ria­di­aca jed­notka pre kotol a dopravu paliva do kotla
 • rozvádzač– ria­di­aca jed­notka pre dopravu paliva zo zásob­níka 12m3 do predzá­sob­níka
 • sní­mače teploty vstupnej/výstupnej vody, teploty spalín v kotli, teploty šnekového dopravníka do kotla
 • ven­til so sen­zorom na zaplave­nie šnekového dopravníka paliva pri zvýšenej teplote dopravníka
 • plas­tová nádoba na hasi­acu vodu
 • sní­mač množstva paliva v zásobníku

Doplnkovú výbavu kot­lov KPP tvoria:

 • komín podľa pro­jek­tovej dokumentácie
 • vybave­nie kotolne podľa pro­jek­tovej doku­men­tá­cie vč. ÚK
 • dosúšanie paliva v predzá­sob­níku s ventilátorom

Pozrite si video­prezen­tá­ciu pre­vádzky linky na spaľo­vanie bio­masy s kot­lom KPP3 (kliknutím na obrá­zok spustíte video):

.
Tech­nická špeci­fiká­cia kot­lov na bio­masu KPP s výkonom 100kW, 200kW a 300kW.

 Výkon kotla / Parametre

100kW

200kW

300kW

Dĺžka zari­ade­nia [mm]

1270

1444

1680

Šírka zari­ade­nia [mm]

850

1087

1182

Výška ohniska [mm]

550

600

600

Výška kotla [mm]

1250

1580

1729

Celková výška zari­ade­nia [mm]

1750

2180

2329

Svet­losť vstupu vody [mm]

DN 65

DN 80

DN 100

Svet­losť výs­tupu vody [mm]

DN 65

DN 80

DN 100

Počet vrch­ných rúr

11

21

24

Počet spod­ných rúr

11

23

26

Priemer vstupu paliva [mm]

150 ÷ 200

150 ÷ 200

150 ÷ 200

Výhrevná plocha [m2]

6,2

14,4

18,0

Max­imálny pret­lak vody [MPa]

0,25

0,25

0,25

Skúšobný pret­lak [MPa]

0,40

0,40

0,40

Objem vody [l]

400

880

1280

Celková hmot­nosť [kg]

1775

2010

2250

Infor­má­cie o kot­loch s vyšším výkonom posky­tu­jeme na požiadanie.

Chcete vedieť viac? Pra­jete si navštíviť pre­vádzku, kde sme už kotol KPP inštalovali?

Vola­jte 0911 22 99 57 alebo sa u nás zas­tavte osobne.

Kliknite SEM pre kon­tak­tné infor­má­cie a mapu ako sa k nám dostať.