Prečo kotol na biomasu

Výhody využitia kotlov na biomasuPouži­tie bio­masy vo vykurovacích sys­té­moch je výhodné pre­tože pre pro­duk­ciu tepla využíva vedľa­jšie a odpadové pro­dukty poľno­hospodárstva, lesníctva, domác­ností a (drevospracu­júceho) priemyslu.

Do kot­lov na spaľo­vanie bio­masy sa ako palivo najčaste­jšie používa drevo vo forme štiepky, hoblín, pilín, brikiet či peliet alebo je to slama obil­nín a ole­jnín.

Bio­masa sa ako vedľa­jší pro­dukt najčaste­jšie nachádza v pre­vádzkach ako sú:
.

  • Poľno­hospodárske družstvá
  • Píly
  • Drevospracu­júce firmy
  • Papieren­ské firmy
  • Nábytkárske firmy
  • Leso­hospodárske organizácie
  • Zberné dvory
  • Firmy, špecial­izu­júce sa na pesto­vanie rastlín bio­masy na výrobu energie (napr. Združe­nie BIOMASA)

Naras­ta­júce ceny ropy, zem­ného plynu a uhlia zvýšili hod­notu bio­masy ako obnoviteľného ener­get­ick­ého zdroja pre pro­duk­ciu tepla a elek­triny. Využi­tie bio­masy je jed­nak lac­ne­jší spô­sob pro­duk­cie energie a navyše má oveľa menší dopad na životné prostredie ako použí­vanie fos­íl­nych palív. Z dlhodobého hľadiska má ener­gia získaná z bio­masy len veľmi malý vplyv na životné prostredie, pre­tože uhlík v bio­mase je súčasťou prirodzeného uhlíkové cyklu v prírode. Pred nás­tupom fos­íl­nych palív naši pred­kovia tiež využí­vali bio­masu vo forme palivového dreva.

Pod­niky a orga­nizá­cie, ktoré pri­amo pro­dukujú alebo si vedia zabezpečiť bio­masu môžu využitím kotla na bio­masu výrazne znížiť svoje nák­lady na kúre­nie.

Kliknite SEM a prečí­ta­jte si výsledky štúdie nák­ladov na pre­vádzku kotla na biomasu.